ﺍُﭘِﻞ ﻭ ﭘﻮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺭﻭﯾﺲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺮﮎ ﻣﺎﺭﮐﻮ ﺭﻭﯾﺲ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﭘﺨﺶ شده است اما ﺭﻭﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺭئاﻝ ﻣﺎﺩﺭﯾﺪ، ﭼﻠﺴﯽ ﻭ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺳﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﻻ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ. ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺩﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ…

جزئیات

ظاهراً دورتموند بدنبال رادیا ناینگولان بازیکن روم می باشد

نویسنده: وحید محجوب به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از سایت “اشپورت آینس”، باشگاه بروسیا دورتموند ظاهراً علاقه مند به جذب ستاره ی تیم رم ایتالیا میباشد. اما اینطور که به نظر میرسد،قیمت این بازیکن برای دورتموند زیاد میباشد. آیا باشگاه بروسیا دورتموند در لحاظت پایانی فصل انتقالات یک بار دیگر…

جزئیات

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ – ﺩﻭﺳﻠﺪﻭﺭﻑ / تساوی ۱:۱

نویسنده: حسین صداقت ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺑﻮﻧﺪﺱ ﻟﯿﮕﺎ، ﺁﺩﺭﯾﺎﻥ ﺭﺍﻣﻮﺱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﻤﻮﺑﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭﺗﺮﺧﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﯾﻦ ﮔﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﯾﺘﺲ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻮﺩ، ﺍﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ…

جزئیات

ﺷﺎﻫﯿﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﻮﻧﺪﻭﮔﺎﻥ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﺩﯾﮕﺮی ﺩﺭ ﺧﻂ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭﺗﺮﺧﺖ، ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ ﮐِﻞ ﻭ ﺳﻮﻥ ﺑﻨﺪﺭ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ هافبک دفاعی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺩﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﯽ که ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ، ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ…

جزئیات

ﺣﺬﻑ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﯿﮏ

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﺭ ﺟﺎﻡ ﻣﻠﺘﻬﺎﯼ ﺁﺳﯿﺎﺍﯾﺮﺍﻥ ۳ ﻋﺮﺍﻕ ۳ (ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ۶-۷)ﺑﺎﺯﯼ ﺟﺎﻡ ﻣﻠﺘﻬﺎﯼ ﺁﺳﯿﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﺨﺴﺘین ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺟﺎﻡ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺩﺍﻭﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﯾﯽ . ﺩﻭ ﺗﯿﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﮐﺮﺩ…

جزئیات

ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ: ﻣﯿﮑﯿﺘﺎﺭﯾﺎﻥ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﻫﻨﺮﯾﺦ ﻣﯿﮑﯿﺘﺎﺭﯾﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩﯼ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﺭﺍﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﻤﺮین ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﮐﺮﺩ. ﺍﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﯽ ﺍﺭﺩﻭی ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻻ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ، ﺍﻣﺮﻭﺯ…

جزئیات

ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ، ﮊﺍﭘﻦ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ

نویسنده: حسین صداقت از حذف ژاپن ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﻨﺠﯽ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﻭ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮊﺍﭘﻦ ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭگی است. ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮊﺍﭘﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ ﺟﺎﻡ ﺁﺳﯿﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ باﺯﯾﮑﻦ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ…

جزئیات

ﮔﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﯾﺘﺲ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ، ﻣﯿﮑﯿﺘﺎﺭﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ

نویسنده: حسین صداقت ﺧﺒﺮ خوش ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ : ﮐﻮﯾﻦ ﮔﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﯾﺘﺲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩﯼ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﭻ ﭘﺎ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ. ﻣﯿﮑﯿﺘﺎﺭﯾﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﻫﻨﺮﯾﺦ ﻣﯿﮑﯿﺘﺎﺭﯾﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ بازیکنام نیمکت نشینِ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭﺗﺮﺧﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ…

جزئیات

ﺩﺭ ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﯿﮕﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ می رود

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺭﻓﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺍﺷﺖ، ﺭﻗﺒﺎﯼ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﻮﻧﺪﺱ ﻟﯿﮕﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ پایان ﻓﺼﻞ، ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﺟﺪﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ…

جزئیات

هوملس : مشکل ما در نیم فصل ، روحی و روانی بود

نویسنده: وحید محجوب برای فاتح جام جهانی، پس از دور رفت ناامید کننده در بوندس لیگا، تنها تلاش برای ماندن در لیگ مهم می‌باشد.هوملس در مصاحبه با روزنامه “دی ولت” می‌گوید:” من تنها خواستار این هستم که ازهدر دادن بیهوده پتانسیل های خود جلوگیری کنیم.در حال حاضر در مورد جنگیدن برای سهمیه اروپا فکری نمیکنم”.…

جزئیات

ﺁﯾﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ کِل، لاسانا ﺩﯾﺎﺭﺍ ﺭﺍ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻠﺪ، ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ ﮐِﻞ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ برای عدم ﺳﻘﻮﻁ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﻏﺎﯾﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺁﯾﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ؟ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ لاسانا ﺩﯾﺎﺭﺍ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺳﺎﺑﻖ…

جزئیات

ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ ﮐِﻞ ﺑﻤﺪﺕ ۴ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ ﮐِﻞ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ . ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ استوا ﺑﺨﺎﺭﺳﺖ، و در ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺲ ﻫﻮﻣﻠﺲ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﺘﻒ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﮐﺘﻔﺶ ﺩﺭ ﺭﻓﺖ. ﮐِﻞ…

جزئیات

فلیکس پاسلاک راه گوتسه را میرود

نویسنده: حسین صداقت به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند, فلیکس پاسلاک کیست؟ بازیکن دفاع راست پاسلاک تازه ۱۶ سالش شده است اما در حال حاضر یکی‌ از پدیده‌های بزرگ باشگاه بروسیا دورتموند می‌باشد. در بازی دوستانه با سیون در اردوی تدارکاتی در ترکیب اصلی‌ تیم‌ قرار گرفته بود و در بازی با بخارست…

جزئیات

ایموبیله: من به دورتموند آماده‌ام که به تیم‌ کمک کنم

نویسنده: وحید محجوب به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از روزنامه روهر ناخریشتن، چیرو ایموبیله در دورتموند ماه‌های سختی را پشت سر گذاشته است. با آمدن ایموبیله در تابستان به دورتموند، تصمیم بر آن بود که با حضور او در باشگاه ، جای خالی‌ لواندوسکی را پر شود. این اتفاق تنها…

جزئیات

پیروزی و صدرنشینی ایران با گل لحظات پایانی

نویسنده: حسین صداقت ایران در سومین و آخرین بازی دور گروهی جام ملت های آسیا، در حالی مقابل امارات صف آرایی کرد که صعود دو تیم پیش از بازی مسجل شده بود؛ ولی ایران در صورت برد، به عنوان تیم اول و با قرعه ی ساده تر مواجه می شد و در صورت تساوی و…

جزئیات