ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺸﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﺭﮎ ﻣﺪﯾﺮ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﻣﯿﺸﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﺭﮎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﻭﺭﺯﺷﯽ، ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﻃﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺴﻮﺭﮎ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ…

جزئیات

ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺷﺪ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐِﻞ است

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻮﺍ ﺑﺨﺎﺭﺳﺖ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ۱:۰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺎﺭﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮏ ﮔﻞ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻮﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ۸۴ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪ، ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ ﮐِﻞ ﻭ ﮐﻮﯾﻦ ﮔﺮﻭﺱ…

جزئیات

مصاحبه مطبوعاتی با پیشچک در اردوی مقدماتی

نویسنده: حسین صداقت به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از روزنامه روهر ناخریشتن، لوکاش پیشچک به همراه دوست خود کوبا دیروز در آخرین کنفرانس خبری اردوی مقدماتی حاضر شد. دفاع راست دورتموند از تجربیات خود برای مبارزه از سقوط در شرایط فعلی‌ باشگاه سیاه و زرد اظهاراتی نمود که در اینجا میتوانید…

جزئیات

ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺭﻭﯾﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭئاﻝ مادرید ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻧﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻠﺪ، ﺩﻭﺭ ﺑﻌﺪی ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﻭﯾﺲ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ. ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ” ﺍﻝ ﮐﻨﻔﯿﺪنشال” ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩ ﻣﺎﺭﮐﻮ ﺭﻭﯾس ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺭئاﻝ ﻣﺎﺩﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭﯾﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ…

جزئیات

گزارش امروز از اردوی دورتموند در لا مانگا

نویسنده: حسین صداقت ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺩ ۰-۱ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ، ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺳﺒﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﯿﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ، ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ی ﺍﺭﺩﻭ، ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ…

جزئیات

گزارش ویژه: صعود تیم ملی قطعی شد

ایران ۱-۰ قطر؛ صعود تیم ملی قطعی شد گزارش نیمه اول ایران در همان دقایق اول بازی را در دست گرفته بود و توپ و مالکیت بیش تر از آن ایرانی ها بود. یوزپلنگان می توانستند در دقیقه ۲۳ به گل برسند ولی شجاعی با بی دقتی هرچه تمام تر موقعیت را از دست داد.…

جزئیات

ﻣﺘﺲ ﻫﻮﻣﻠﺲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻭ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺳﮑﺎﯼ ﻧﯿﻮﺯ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻮﻣﻠﺲ ﻭ توافق ﺍﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﻣﯿﺸﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺭنجش ﻣﺘﺲ ﻫﻮﻣﻠﺲ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺳﮑﺎﯼ…

جزئیات

ﮐﻠﻮﭖ : ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﯽﺭﻭﯾﻢ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﯿﮑﺮ، ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﯿﮕﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺯ قعر ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﮐﻠﻮﭖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﺩﺭ ﺗﯿﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﺪﻥ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻤﭙﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺍﻭ…

جزئیات

ﺍﺭﯾﮏ ﺩﻭﺭﻡ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻣﺎﻩ ﻓﻮﺭﯾﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮاﺩاﺭاﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺭﯾﮏ ﺩﻭﺭﻡ ﺻﺮف نظر ﮐﻨﺪ . ﻣﺪﺍﻓﻊ ﭼﭗ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺳﯿﻮﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺸﺎﻟﻪ ﺭﺍﻥ…

جزئیات

واتسکه: هیچ نسخه ای برای راه حل ما نیست

در روز چهارشنبه، واتسکه مصاحبه ای را با رسانه ها در اسپانیا برگزار کرد: بازی دوستانه با سوین: شما دیدید ما تازه آماده سازی تیم را شروع کردیم. هنوز جای برای پیشرفت وجود دارد. ولی من علایم امیدوار کننده ای را مشاهده کردم. وضعیت کنونی: تمام اطلاعاتی که من در تعطیلات زمستانی به دست آوردم، قبل از شروع…

جزئیات

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ پس از بازی / ﮐﻠﻮﭖ : ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﻭی خودمان ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﻢ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ – ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ – ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ سوییسی ” ﺍِﻑ ﺳﯽ ﺳﯿﻮﻥ”، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﮐﻠﻮﭖ ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺭﺩﻭﯼ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻤﭙﻞ…

جزئیات

پیروزی تیم دورتموند در اولین بازی دوستانه سال

تیم بروسیا دورتموند در اولین بازی سال ۲۰۱۵، توانست تیم سیون از لیگ دسته یک سوئیس را در بازی دوستانه با نتیجه ۱-۰ در چهارمین روز اردوی آماده سازی اسپانیا شکست دهد. زننده تنها گل این بازی، یون استانکوویچ از تیم زیر ۲۳ سال باشگاه دورتموند بود. دورتموند در حالی که کوین کمپل را برای…

جزئیات

خطر مصدومیت برای کاگاوا پیش آمد

به گزارش کانون هواداران دورتموند و به نقل از سایت ورلد فوتبال، در تمرینات تیم ملی ژاپن در مسابقات جام ملتهای آسیا، شینجی کاگاوا بازیکن تیم بروسیا دورتموند به نظر آمد از ناحیه آرنج دچار آسیب دیدگی شد. با این حال وی احتمال هر موضوع جدی را نفی کرد. کاگاوا پس از مشاهده ضرب دیدگی…

جزئیات

گزارش تمرینات امروز باشگاه در اردو

نویسنده: نیما دانشپور تعطیلات سپری شد و ۹ روز اردو در اسپانیا برای ۲۶ بازیکن دورتموند روزهای سختی خواهد بود. تمرینات امروز ساعت ۱۰:۰۰ صبح شروع شد و پس از آن بازیکنان برای صرف ناهار و استراحت به هتل برگشتند. پس از آن کنفرانس خبری با سباستیان کِل انجام شد و بازیکنان دیگر نیز مصاحبه…

جزئیات

ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ ﮐِﻞ: ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

نویسنده: حسین صداقتﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ فصل ﭘﺎیانی ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﮐﻔﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﺦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ خواهد کرد. ﺍﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ…

جزئیات