گزارش اولین روز تمرینات تیم‌ در اردوی تدارکاتی

نویسنده: حسین صداقت  به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از وب سایت باشگاه، کادر فنی‌ باشگاه به همراهی یورگن کلوپ در بهترین شرایط ممکن، آسمان آبی با آفتاب درخشان، دمای حدود ۲۰ درجه، تیم‌ را ساعت ۱۰ صبح به زمین برای تمرینات فرستادند. امروز پس از سخنرانی‌ کوتاه ساعت ۱۰ صبح…

جزئیات

مصاحبه با کمپل در اردو: من می‌توانم با انتظاراتی که از من دارند بخوبی روبرو شوم

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺍﻣﻀﺎی ﮐﻤﭙﻞ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﻀﺎ ﺑﻮﺩ. ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻤﭙﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ اول ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻣﯿﺰ، ﺍﻣﯿﺪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺭﺩﻭﯼ…

جزئیات

گزارش ویژه کانون هواداران دورتموند از جام ملتهای آسیا

به دلیل اینکه همه ما ایرانی هستیم و نتیجه بازیهای تیم ملی اهمیت ویژهای برای ما دارد، تصمیم داریم گزارش هر بازی را برای شما نوشته و تحلیل کنیم. تیم ملی ایران در گروه c با تیم های بحرین، امارات و قطر هم گروه است و امروز اولین بازی خودش در جام ملتها را با…

جزئیات

امروز تیم‌ دورتموند به مدت یک هفته عازم اسپانیا شد

 نویسنده: حسین صداقت  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ، ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ” ﺳﺎﻥ ﺧﺎﻭﯾﺮ” ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ “ﻣﻮﺭﺳﯿﺎ” ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭﺧﺸﺎنی ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩ. ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻥ ﺷﻮﻟﺘﺲ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻋﺎﺯﻡ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﺍﺭﺩﻭﯼ…

جزئیات

ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﺯ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﯿﮑﻨﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﯿﮑﺮ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻋﺎﺯﻡ ﺍﺭﺩﻭﯼ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻻ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﺭﺩﻭﯼ ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ ﮐِﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﺍﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ؟…

جزئیات

ﻭﺍﯾﺪﻧﻔﻠﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ “WAZ” ، ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻭﺍﯾﺪﻧﻔﻠﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﺩ. ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ اتفاق ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺯﯾﻞ، ﺷﻬﺮﺕ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻟﻄﻤﻪ ﺩﯾﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺍین طور ﮐﻪ ﺑﻪ…

جزئیات

دورم از بیماری رهایی یافت، رویس کامل به تمرینات بازگشت

به گزارش کانون هواداران ایرانی دورتموند و به نقل از سایت باشگاه، شهر دورتموند در روز پنج شنبه هوای بارانی با دمای پنج درجه سانتیگراد را تجربه کرد. با این حال، آب و هوای شهر، خلق یورگن کلوپ سرمربی تیم را عوض نکرد و او با گرمی تمرینات جدی سوم و چهارم تیم در سال…

جزئیات

ﺩﺍﻡ : ﻫﻨﻮﺯ امید ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﺳﺖ.

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﯿﻔﺎ، ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻑ ﺩﺍﻡ، ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺍﺳﺒﻖ ﺑﺎﯾﺮ ﻟﻮﺭﮐﻮﺯﻥ ﻭ ﮐﻠﻦ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﺭد. ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ…

جزئیات

ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﻓﺼﻞ، ﺍﺯ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺮﻭﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﯿﮕﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﯿﻢ همچنان پشت ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ شان ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﺯ ۱۷ ﺑﺎﺯﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ…

جزئیات

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻮﭖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ. ﮐﻠﻮﭖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ – ﺷﺎﯾﺪ – ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ…

جزئیات

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻻﮐﺘﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻻﮐﺘﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺑﺴﯿﺎﺭ شاد و ﺧﻮﺵ بین ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ آن، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ…

جزئیات

شایعه جدید: فیورنتینا علاقمند به جذب وایدنفلر

نویسنده: وحید محجوب به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از مجله اشپورت بیلد، پس از لوکاس پودولسکی بزودی یکی دیگر از قهرمانان جام جهانی میتواند به لیگ ایتالیا ملحق شود. طبق گزارش سایت اونلاین پورتال “violanews.com”، ظاهراً فیورنتینا ، سنگربان بروسیا دورتموند،رومن وایدنفلر را برای حفاظت از دروازه خود زیر نظر…

جزئیات

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺟﺪﯾﺪ : ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﮔﻮﻧﺪﻭﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﺮ ﻣﺎﺭﮐﺖ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮔﻮﻧﺪﻭﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۶ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ و به سبب آن، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺰﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺟﺪﯼ از ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺑﺎﺯﯾﺴﺎﺯ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ انتقال رایگان…

جزئیات

ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺯﺭﺩ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺳﮑﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﻭﺭﺯﺷﯽ ” ﺭﺍﻥ” ، ﺳﮑﻮﯼ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ، همچنان ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ بی نظیری ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺭ ﺭﺍﯼ ﮔﯿﺮﯼ ﻭﯾﮋه اﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ” ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺯﺭﺩ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ…

جزئیات

مبارزه بعدی لانگرک در دروازه

نویسنده: نیما دانشپور کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند – نبرد لانگرک برای حضور در دروازه کم کم عادی میشود. لانگرک قبل از تعطیلات زمستانی جانشین رومان وایدنفلر در دروازه شد. اکنون او تصمیم دارد که در مسابقات جام ملتهای آسیا دروازه بان اول شود. نبرد بعدی برای بدست آوردن شماره ۱ تمرینات تدارکاتی تیم‌…

جزئیات