بوش در مورد انتقال اوبامیانگ؛ مزخرف محض است

شما اینجا هستید: