اوبامیانگ:اینجا حس میکنم در خانه هستم.

شما اینجا هستید: