شاهین: مجبور نیستم دروغ بگویم؛ به بوش اعتماد داریم

شما اینجا هستید: