بوش در کنفراس خبری: اوبامیانگ بازی میکند

شما اینجا هستید: