گزارش امروز از اردوی دورتموند در لا مانگا

نویسنده: حسین صداقت ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺩ ۰-۱ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ، ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺳﺒﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﯿﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ، ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ی ﺍﺭﺩﻭ، ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ…

جزئیات

گزارش ویژه: صعود تیم ملی قطعی شد

ایران ۱-۰ قطر؛ صعود تیم ملی قطعی شد گزارش نیمه اول ایران در همان دقایق اول بازی را در دست گرفته بود و توپ و مالکیت بیش تر از آن ایرانی ها بود. یوزپلنگان می توانستند در دقیقه ۲۳ به گل برسند ولی شجاعی با بی دقتی هرچه تمام تر موقعیت را از دست داد.…

جزئیات

ﻣﺘﺲ ﻫﻮﻣﻠﺲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻭ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺳﮑﺎﯼ ﻧﯿﻮﺯ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻮﻣﻠﺲ ﻭ توافق ﺍﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﻣﯿﺸﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺭنجش ﻣﺘﺲ ﻫﻮﻣﻠﺲ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺳﮑﺎﯼ…

جزئیات

ﮐﻠﻮﭖ : ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﯽﺭﻭﯾﻢ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﯿﮑﺮ، ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﯿﮕﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺯ قعر ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﮐﻠﻮﭖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﺩﺭ ﺗﯿﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﺪﻥ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻤﭙﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺍﻭ…

جزئیات

ﺍﺭﯾﮏ ﺩﻭﺭﻡ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻣﺎﻩ ﻓﻮﺭﯾﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮاﺩاﺭاﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺭﯾﮏ ﺩﻭﺭﻡ ﺻﺮف نظر ﮐﻨﺪ . ﻣﺪﺍﻓﻊ ﭼﭗ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺳﯿﻮﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺸﺎﻟﻪ ﺭﺍﻥ…

جزئیات

واتسکه: هیچ نسخه ای برای راه حل ما نیست

در روز چهارشنبه، واتسکه مصاحبه ای را با رسانه ها در اسپانیا برگزار کرد: بازی دوستانه با سوین: شما دیدید ما تازه آماده سازی تیم را شروع کردیم. هنوز جای برای پیشرفت وجود دارد. ولی من علایم امیدوار کننده ای را مشاهده کردم. وضعیت کنونی: تمام اطلاعاتی که من در تعطیلات زمستانی به دست آوردم، قبل از شروع…

جزئیات

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ پس از بازی / ﮐﻠﻮﭖ : ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﻭی خودمان ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﻢ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ – ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ – ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ سوییسی ” ﺍِﻑ ﺳﯽ ﺳﯿﻮﻥ”، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﮐﻠﻮﭖ ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺭﺩﻭﯼ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻤﭙﻞ…

جزئیات

پیروزی تیم دورتموند در اولین بازی دوستانه سال

تیم بروسیا دورتموند در اولین بازی سال ۲۰۱۵، توانست تیم سیون از لیگ دسته یک سوئیس را در بازی دوستانه با نتیجه ۱-۰ در چهارمین روز اردوی آماده سازی اسپانیا شکست دهد. زننده تنها گل این بازی، یون استانکوویچ از تیم زیر ۲۳ سال باشگاه دورتموند بود. دورتموند در حالی که کوین کمپل را برای…

جزئیات

خطر مصدومیت برای کاگاوا پیش آمد

به گزارش کانون هواداران دورتموند و به نقل از سایت ورلد فوتبال، در تمرینات تیم ملی ژاپن در مسابقات جام ملتهای آسیا، شینجی کاگاوا بازیکن تیم بروسیا دورتموند به نظر آمد از ناحیه آرنج دچار آسیب دیدگی شد. با این حال وی احتمال هر موضوع جدی را نفی کرد. کاگاوا پس از مشاهده ضرب دیدگی…

جزئیات

گزارش تمرینات امروز باشگاه در اردو

نویسنده: نیما دانشپور تعطیلات سپری شد و ۹ روز اردو در اسپانیا برای ۲۶ بازیکن دورتموند روزهای سختی خواهد بود. تمرینات امروز ساعت ۱۰:۰۰ صبح شروع شد و پس از آن بازیکنان برای صرف ناهار و استراحت به هتل برگشتند. پس از آن کنفرانس خبری با سباستیان کِل انجام شد و بازیکنان دیگر نیز مصاحبه…

جزئیات

ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ ﮐِﻞ: ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

نویسنده: حسین صداقتﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ فصل ﭘﺎیانی ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﮐﻔﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﺦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ خواهد کرد. ﺍﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ…

جزئیات

گزارش اولین روز تمرینات تیم‌ در اردوی تدارکاتی

نویسنده: حسین صداقت  به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از وب سایت باشگاه، کادر فنی‌ باشگاه به همراهی یورگن کلوپ در بهترین شرایط ممکن، آسمان آبی با آفتاب درخشان، دمای حدود ۲۰ درجه، تیم‌ را ساعت ۱۰ صبح به زمین برای تمرینات فرستادند. امروز پس از سخنرانی‌ کوتاه ساعت ۱۰ صبح…

جزئیات

مصاحبه با کمپل در اردو: من می‌توانم با انتظاراتی که از من دارند بخوبی روبرو شوم

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺍﻣﻀﺎی ﮐﻤﭙﻞ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﻀﺎ ﺑﻮﺩ. ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻤﭙﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ اول ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻣﯿﺰ، ﺍﻣﯿﺪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺭﺩﻭﯼ…

جزئیات

گزارش ویژه کانون هواداران دورتموند از جام ملتهای آسیا

به دلیل اینکه همه ما ایرانی هستیم و نتیجه بازیهای تیم ملی اهمیت ویژهای برای ما دارد، تصمیم داریم گزارش هر بازی را برای شما نوشته و تحلیل کنیم. تیم ملی ایران در گروه c با تیم های بحرین، امارات و قطر هم گروه است و امروز اولین بازی خودش در جام ملتها را با…

جزئیات

امروز تیم‌ دورتموند به مدت یک هفته عازم اسپانیا شد

 نویسنده: حسین صداقت  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ، ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ” ﺳﺎﻥ ﺧﺎﻭﯾﺮ” ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ “ﻣﻮﺭﺳﯿﺎ” ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭﺧﺸﺎنی ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩ. ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻥ ﺷﻮﻟﺘﺲ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻋﺎﺯﻡ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﺍﺭﺩﻭﯼ…

جزئیات