ﺩﺍﻡ : ﻫﻨﻮﺯ امید ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﺳﺖ.

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﯿﻔﺎ، ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻑ ﺩﺍﻡ، ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺍﺳﺒﻖ ﺑﺎﯾﺮ ﻟﻮﺭﮐﻮﺯﻥ ﻭ ﮐﻠﻦ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﺭد. ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ…

جزئیات

ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﻓﺼﻞ، ﺍﺯ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺮﻭﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﯿﮕﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﯿﻢ همچنان پشت ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ شان ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﺯ ۱۷ ﺑﺎﺯﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ…

جزئیات

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻮﭖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ. ﮐﻠﻮﭖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ – ﺷﺎﯾﺪ – ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ…

جزئیات

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻻﮐﺘﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻻﮐﺘﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺑﺴﯿﺎﺭ شاد و ﺧﻮﺵ بین ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ آن، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ…

جزئیات

شایعه جدید: فیورنتینا علاقمند به جذب وایدنفلر

نویسنده: وحید محجوب به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از مجله اشپورت بیلد، پس از لوکاس پودولسکی بزودی یکی دیگر از قهرمانان جام جهانی میتواند به لیگ ایتالیا ملحق شود. طبق گزارش سایت اونلاین پورتال “violanews.com”، ظاهراً فیورنتینا ، سنگربان بروسیا دورتموند،رومن وایدنفلر را برای حفاظت از دروازه خود زیر نظر…

جزئیات

بازی دراماتیک دورتموند و لاکرونیا در جام یوفای ۱۹۹۴/۹۵

ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ – ﺟﺪﯾﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﺣﺴﺎﺱ و دراماتیک ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻻﮔﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ اخیرﺍ صورت و به راحتی در خاطر فوتبال دوستان جای گرفته است؛ در حالی که ﺍﮐﺜﺮ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﯼ خاطر انگیز ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻﮐﺮﻭﻧﯿﺎ ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ. در…

جزئیات

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺟﺪﯾﺪ : ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﮔﻮﻧﺪﻭﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﺮ ﻣﺎﺭﮐﺖ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮔﻮﻧﺪﻭﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۶ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ و به سبب آن، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺰﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺟﺪﯼ از ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺑﺎﺯﯾﺴﺎﺯ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ انتقال رایگان…

جزئیات

ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺯﺭﺩ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺳﮑﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﻭﺭﺯﺷﯽ ” ﺭﺍﻥ” ، ﺳﮑﻮﯼ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ، همچنان ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ بی نظیری ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺭ ﺭﺍﯼ ﮔﯿﺮﯼ ﻭﯾﮋه اﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ” ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺯﺭﺩ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ…

جزئیات

ﺑﯿﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﻭﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﺩِﺑِﺮ

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ: ۰۲/۰۱ /۱۹۶۴  ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ : ﺩﯾﻨﺴﻼﮐِﻦ ﻗﺪ: ۱۸۵ ﺳﺎنتی متر ﭘﺴﺖ : ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۰ ﺗﺎ ۱۹۷۸: ﺕِ ﻓﺎﺋﻮ ﯾﺎﻥ ﻫﯿﺴﻔﻠﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۸ ﺗﺎ ۱۹۸۱ : ﺍِﻡ ﺍِﺱ ﻓﺎﺋﻮ ﺩﻭﯾﺴﺒﻮﺭﮒ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۸۱ ﺗﺎ ۱۹۸۷: ﺍِﻡ ﺍِﺱ ﻓﺎﺋﻮ ﺩﻭﯾﺴﺒﻮﺭﮒ…

جزئیات

مبارزه بعدی لانگرک در دروازه

نویسنده: نیما دانشپور کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند – نبرد لانگرک برای حضور در دروازه کم کم عادی میشود. لانگرک قبل از تعطیلات زمستانی جانشین رومان وایدنفلر در دروازه شد. اکنون او تصمیم دارد که در مسابقات جام ملتهای آسیا دروازه بان اول شود. نبرد بعدی برای بدست آوردن شماره ۱ تمرینات تدارکاتی تیم‌…

جزئیات

کوین کمپل باید جایگزین ۵ ستاره شود

نویسنده: نیما دانشپور کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند – به احتمال زیاد کوین کمپل هافبک نفوذی جدید دورتموند شروع سریعی خواهد داشت. دورتموند سه‌ شنبه تمرینات تدارکاتی دور برگشت را آغاز خواهد کرد. یورگن کلوپ بدلیل حضور نداشتن ستاره‌های خلاق با نگرانی بزرگی‌ روبرو خواهد شد. وضعیت اضطراری در پست هافبک نفوذی تیم‌: در…

جزئیات

بیوگرافی پیر امریک اوبامیانگ

نویسنده: مژگان رافت  پیر امریک اوبامیانگ Pierre-Emerick Aubameyang مشخصات: تاریخ تولد: ۱۸/۰۶/۱۹۸۹ (GAB)کشور: گابن ۱۸۷ cm قد: ۸۰ kg :وزن شماره پیراهن: ۱۷ پست: هافبک باشگاه های سابق: AS St. Etienne (2011 – 2013), AC Mailand (2006 – 2011), FCO Dijon (08/09, ausgel.), OSC Lille (09/10, ausgel.), AS Monaco (10/11, ausgel.) حضور در باشگاه دورتموند…

جزئیات

ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺁﻭﮔﺴﺒﻮﺭﮒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻠﺪ، ﺩﻭﻧﮓ ﻭﻭﻥ ﺟﯽ ﺩﺭ ﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺁﻭﮔﺴﺒﻮﺭﮒ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ…

جزئیات

شایعه جدید: دورتموند به دنبال هافبک کرواسی می‌باشد؟

نویسنده: نیما دانشپور به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از سایت ترانسفر مارکت، دورتموند به کوین کمپل هافبک نفوذی که در فصل زمستان با مبلغ ۱۲ میلیون به باشگاه پیوست،امید زیادی دارد. آیا بازیکن دیگری در فصل نقل و انتقالات راه او را دنبال خواهد کرد؟ این مساله هنوز مشخص نشده…

جزئیات

فیلمهائی از اوبامینگ، گینتر، گوندوگان و لانگرک برای دانلود

دوستان نیم فصل اول به اتمام رسید و ما در اینجا فیلها‌ای از بازیکنان برای شما در اختیار گذشتیم که بهترین صحنه‌های آنها در بازیهای مختلف را نشان میدهد. برای دانلود کردن فیلم بر روی “Download” گزینه کلیک کنید و از آن لذت ببرید. با تشکر کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند Pierre-Emerick Aubameyang –…

جزئیات