ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﺑﺎ ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﮔﺎﻻﺗﺎﺳﺎﺭﺍﯼ

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ، ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﯾﺮﻭﺯ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ چون ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ. ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﯿﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ…

جزئیات

حمله هولیگن باشگاه گالاتاسارای به اعضای کانون هواداران ایرانی‌ دورتموند

ﻣﺘﺎٔﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺐ گذشته ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ پایان ﺑﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﺭﺍﺫﻝ ﻭ ﺍﻭﺑﺎﺵ ﺗﺮﮎ ﺩﯾﺸﺐ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﻠﯿﺲ پس از مدتی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺗﺎﮐﺴﯿﻢ…

جزئیات

ﻭﺍﺗﺴﮑﻪ: ﺑﺎﯾﺮﻥ ﻫﺮ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍهد

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ “ﺗﯽ ﺁﻧﻼﯾﻦ” ، ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻟﻔﻈﯽ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺮﻥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻫﺎﻧﺲ ﯾﻮﺍﺧﯿﻢ ﻭﺍﺗﺴﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺮﺩ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻣﯿﺸﺎﺋﻞ ﺭﻭﻣﻨﯿﻨﮕﻪ ﻧﻤﻮﺩ. ﻭﺍﺗﺴﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺰ ﮔﺮﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺳﮑﺎﯼ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺗﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﻧﯿﺦ…

جزئیات

پیش بازی دورتموند – گالاتاسارای

دورتموند در سه‌ دیداری که تاکنون در استانبول داشته است،گلی دریافت نکرده است.به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از وب سایت باشگاه، باشگاه گالاتاسارای برای سینزدهمین بار در بازیهای اروپائی به عنوان میهمان با یک تیم‌ از بوندس لیگا مقابله می‌کند. تاکنون این تیم‌ از بوسپوروس توانسته است در خانه خود…

جزئیات

دورتموند راه طولانی در پیش دارد

به گزارش  کانون هواداران ایرانی دورتموند به نقل از وب سایت بوندسلیگا دورتموند راه بسیار زیادی برای رساندن ستاره های خودش به شرایط ایده آل دارد. دیدن دوباره بازیکنانی نظیر مارکو رویس میخیتاریان و گوندوگان که در لیست اولیه تیم یرای رویارویی با تیم کلن در ورزشگاه اختصاصی این تیم به هیچ چیز کمک نکرده است.…

جزئیات

ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ حتی ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﻮﭖ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻭ ﺑﺮﻭﺩ

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻠﺪ، ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ۷ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻮﭖ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ حضور دارد، هرگز او را همانند ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﮐﻠﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ. ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻮﻧﺪﺱ ﻟﯿﮕﺎ ﺩﺭ رده های ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ…

جزئیات

گوندوگان: بازگشت خوبی بود

سخت است که با تماشای بازی ایلکای گوندوگان در باخت ۲ بر۱ به کلن بگوییم این بازی اولین بازی او در بوندسلیگا پس از ۴۲۷ روز بود.این هافبک ۲۳ ساله در مواقعی از بازی دومین بازیکن برتر در درگیری های تک به تک در بازی بود اما یقینا او نیز یکی از بازیکنان دورتموند در…

جزئیات

ویدئو : هایلایت بازی کلن – دورتموند با کیفیت HD

تیم بروسیا دورتموند از هفته هشتم بوندسلیگا میهمان تیم کلن بود و در پایان با نتیجه ۲بر۱ این بازی را واگذار کرد..

خلاصه این بازی را با کیفیت  HD میتوانید از لینک زیر دانلود کنید

 

download_button

ﻣﯿﺸﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﺭﮎ : ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﯿﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﻣﯿﺸﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﺭﮎ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ . ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺴﻮﺭﮎ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ: ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﯿﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﮐﻠﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ…

جزئیات

آزمایشات روز یکشنبه امیدی برای دورم ارمغان آورد

به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از وب سایت باشگاه، در روز شنبه یورگن کلوپ سرمربی تیم بروسیا دورتموند با مصدومیت جدیدی مواجه شد. موضوعی که برای تیم دورتموند به صورت یک خبر عادی در آمده است. در حین گرم کردن بازیکنان قبل از بازی با کلن، اریک دورم مدافع تیم…

جزئیات

کلوپ: این همان آشی هست که خودمان برای خودمان پختیم!

به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از وب سایت باشگاه، کلوپ بعد از بازی با کلن نظرات خود را با عصبانیت بدین صورت اظهار کرد: ما یک نوع فوتبال از خود نشان دادیم که اصلا مفهومی نداشت. ما آمار پاس اشتباه زیادی در نیمه اول داشتیم. ما اشتباهات ساده‌ای کردیم که…

جزئیات

رویس: پس از نتیجه ۱:۱ باید بازی را به نفع خود تمام میکردیم

 به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از وب سایت باشگاه، اریک دورم در بازی با کلن بدلیل به وجود آمدن مشکل عضلانی قادر به بازی کردن نبود و مارکو رویس مجبور شد از نیمکت وارد زمین شود. مارکو رویس وظایف خود را به خوبی انجام داد و حتا گًل نتیجه ۱:۱…

جزئیات

پنجمین شکست دورتموند و بحران جدی در بوندسلیگا

به گزارش کانون هواداران  ایرانی دورتموند  دورتموند در بازی با کلن با وجود بازگشت مصدومان به تیم همانند بازی مقابل هامبورگ ناهماهنگ بازی کرد و عدم تمرکز در بازیکنان و نبود انگیزه برای گلزنی بیش از همیشه به چشم می‌خورد. دورتموند در ابتدای بازی با حملات نصف و نیمه سعی کرد دروازه کلن را باز…

جزئیات

ویدئو : بازی بیادماندنی دورتموند – کلن

تیم بروسیا دورتموند در فصل ۲۰۱۱/۲۰۱۲ در دیدار برگشت خود در هفته ۲۷ بوندسلیگا به مصاف تیم کلن رفت.دورتموند در دور رفت این رقابت ها توانسته بود کلن را در وستفالن با نتیجه ۵-۰ از پیش رو بردارد. طلائی پوشان در این دیدار ابتدا با گل دقیقه ی ۱۳ نواکوویچ از میزبان خود عقب افتاند ولی…

جزئیات

ﺍﯾﻤﻮﺑﯿﻠﻪ : ﮐﻠﻮﭖ شخصیتی ﺧﺎﮐﯽ و صمیمی ﺩﺍﺭﺩ ﻭلی جدی و ﺳﺨﺖ کار ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻠﺪ، ﺍﯾﻤﻮﺑﯿﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ۱۸ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﻮﻧﺪﺱ ﻟﯿﮕﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺷﻮﺍﺭﯼ ﺩﺍﺷﺖ، ﺍﻣﺎ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺁﻣﯿﺰ ﺑﻮﺩ. ﺍﯾﻤﻮﺑﯿﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ “Corriere dello Sport” ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺩﺍﺩ  ﺍﯾﻤﻮﺑﯿﻠﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ…

جزئیات