بازی های دورتموند

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
فولکس‌واگن آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
شوارتس والد اشتادیون

لیگ قهرمانان
۲۰۱۷/۱۸
ورزشگاه ومبلی

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
ایمتک آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

لیگ قهرمانان
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
WWK آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

لیگ قهرمانان
۲۰۱۷/۱۸
ورزشگاه جی اس پی

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
کومرتس بانک آرنا

جام حذفی
۲۰۱۷/۱۸
ام‌دی‌سی‌سی آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
ها د ای آرنا

لیگ قهرمانان
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
مرسدس بنز آرنا

لیگ قهرمانان
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
با‌ی‌آرنا

لیگ قهرمانان
۲۰۱۷/۱۸

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
اوپل آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

جام حذفی
۲۰۱۷/۱۸
آلیانس آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
استادیوم المپیک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
راین انرژی

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

لیگ اروپا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
بوروسیا پارک

لیگ اروپا
۲۰۱۷/۱۸
آتلتی آتزوری دایتالیا

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
رِد بول آرنا

لیگ اروپا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

لیگ اروپا
۲۰۱۷/۱۸
Red Bull Arena

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
آلیانس آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
فلتینس آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
ورزشگاه وزر

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
ویرسول راین نکار آرنا