بازی های دورتموند

جام حذفی
۲۰۱۸/۱۹
Sportpark Ronhof Thomas Sommer

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
ها د ای آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
سیگنال ایدونا پارک

لیگ قهرمانان
۲۰۱۸/۱۹
ورزشگاه یان برایدل

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
ویرسول راین نکار آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
با‌ی‌آرنا

لیگ قهرمانان
۲۰۱۸/۱۹
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
مرسدس بنز آرنا

لیگ قهرمانان
۲۰۱۸/۱۹
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
سیگنال ایدونا پارک

جام حذفی
۲۰۱۸/۱۹
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
فولکس‌واگن آرنا

لیگ قهرمانان
۲۰۱۸/۱۹
ورزشگاه واندا متروپولیتانو

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
اوپل آرنا

لیگ قهرمانان
۲۰۱۸/۱۹
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
فلتینس آرنا

لیگ قهرمانان
۲۰۱۸/۱۹
ورزشگاه لویی دوم

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
ورزشگاه اسپریت آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۸/۱۹
سیگنال ایدونا پارک