بازی های باشگاه بروسیا دورتموند در فصل ۲۰۱۶/۱۷

جام حذفی
۲۰۱۶/۱۷
استادیوم المپیک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
WWK آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

جام حذفی
۲۰۱۶/۱۷
آلیانس آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
بوروسیا پارک

لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
ورزشگاه لویی دوم

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
آلیانس آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
فلتینس آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

جام حذفی
۲۰۱۶/۱۷
فریمو اشتادیون

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
استادیوم المپیک

لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
استادیو دا لوز

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
ورزشگاه مرک

جام حذفی
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
اوپل آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
ورزشگاه وزر

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
ویرسول راین نکار آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
راین انرژی

لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
کومرتس بانک آرنا

لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
ایمتک آرنا

لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

جام حذفی
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
آئودی اشپرت پارک

لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
با‌ی‌آرنا

لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
فولکس‌واگن آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
رِد بول آرنا

بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

جام حذفی
۲۰۱۶/۱۷

سوپر کاپ
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک